شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴

GeoGIS

سایتی در زمینه علوم ژئوماتیک

فرمول نویسی در اکسل

ارسال توسط راستگو در تاریخ ۱۹ - اردیبهشت - ۱۳۹۲
Print Friendly

 

 

یکی از نرم افزارهای بسیار کاربردی در زمینه های اتوماسیون‌های ساده (و گاهاً پیشرفته) نرم افزار Excel می‌باشد. این نرم افزار محیطی بسیار ساده راحت و کارآمد را برای کاربرانی که بخواهند جداولی ایجاد کنند، محاسبه های ساده ای اما بسیار وقت‌گیر را سریع انجام دهند و برای آن مستندهایی داشته باشند را در اختیار قرار می‌دهد.

از این نرم افزار نیز در رشته نقشه برداری استفاده های فراوانی می‌شود، از این رو در دوره کاردانی نقشه برداری سعی می‌شود در برخی از دروس عملی همچون کارگاه محاسبه و ترسیم ۵ و ۶ این نرم افزار گنجانده شود. در این قسمت ما برخی از این فرمول نویسی ها را در قالب برنامه‌هایی در زمینه نقشه برداری آورده‌ایم. کاربران می‌توانند از این برنامه ها جهت حل مسایل یا یادگیری فرمول نویسی بهره‌مند گردند.

 

ترازیابی تدریجی بدون در نظر گرفتن خطای ترازیابی

این برنامه برای محاسبه مقدار ارتفاع نقاط ترازیابی شده به کمک ارتفاع دستگاه و بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مقدار خطای ترازیابی مجاز است یا خیر فرمول نویسی شده است؛ و با وارد کردن ارتفاع نقطه مبنا (BM) و مقادیر مشاهدهای عقب، وسط و جلو می‌توان به راحتی به ارتفاع نقاط دست یافت. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد نقاط کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول ترازیابی می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

حجم داده : ۳۰/۶ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۱/۳۰

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

 

جدول ترازیابی تدریجی و در صوت مجاز بودن خطا، انجام سرشکنی ارتفاع نقاط

این برنامه برای محاسبه مقدار ارتفاع نقاط ترازیابی شده به کمک ارتفاع دستگاه با در نظر گرفتن اینکه آیا مقدار خطای ترازیابی مجاز است یا خیر فرمول نویسی شده است؛ و با وارد کردن ارتفاع نقطه مبنا شروع ترازیابی، ارتفاع نقطه مبنا پایان ترازیابی، طول ترازیابی، درجه ترازیابی و مقادیر مشاهدهای عقب، وسط و جلو در صورت مجاز بودن خطا می‌توان به راحتی به ارتفاع نقاط دست یافت. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد نقاط کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول ترازیابی می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

حجم داده : ۴۷ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۲/۰۶

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

سرشکنی زوایای داخلی یک مثلث در صورت مجاز بودن مقدار خطا

این برنامه برای سرشکنی مقدار زوایای داخلی یک مثلث  فرمول نویسی شده است؛ به گونه ای که چنانچه مقدار خطای بست مجاز باشد عمل سرشکنی را انجام می‌دهد. در این برنامه کاربر تنها کافیست که مقدار دقت قرائت زاویه ها را بر حسب ثانیه و مقدار زاویه های قرائت شده مثلث را وارد کند و در صورت مجاز بودن خطا، زوایای سرشکن شده محاسبه می‌شود.

 

حجم داده : ۳۱/۶ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۱/۳۰

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

 

جدول سرشکنی مشاهدات زاویه به روش  دور افق

این برنامه برای محاسبه مقدار زوایای تصحیح شده به روش دور افق بدون در نظر گرفتن اینکه آیا مقدار خطای مجاز است یا خیر فرمول نویسی شده است. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد مشاهدات امتدادها کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

حجم داده : ۳۶ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۲/۰۶

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

جدولی جهت محاسبه میزان مساحت و محیط یک قطعه زمین و ترسیم آن

به کمک این برنامه می‌توان به راحتی با وارد کردن مقدار مختصات  X و Y نقاط رأس یک محدوده بسته(اگر بسته نباشد نقطه آخر را به نقطه شروع می‌بندد)، مقدار مساحت و محیط آن را محاسبه نمود و در پایان شکل آنرا نیز ترسیم کرد. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد نقاط کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول ترازیابی می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

حجم داده : ۱۰۵ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۳/۰۱۵

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

جدول محاسبه مختصات نقاط قوس دایره ای ساده

به کمک این برنامه می‌توان به راحتی با وارد کردن مقدار مختصات  X و Y نقاط رأس قوس و یکی از نقاط بر روی امتداد ورودی قوس و شعاع و زاویه انحراف و کیلومتراژ رأس قوس و همچنین فاصله بین پیکتاژهای قوس، کلیه مختصات نقاط قوس جهت پیاده سازی آن با دو فرمت قطبی و کارتزین بدست آورد. همچنین یک سری از اطلاعات قوس مانند مختصات نقطه شروع قوس، طول قوس و طول مماس قوس را نیز محاسبه می‌کند که با این اطلاعات می‌توان به راحتی قوس را پیاده کرد. در ضمن شکل قوس را نیز ترسیم می‌کند. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد نقاط کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول ترازیابی می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

حجم داده : ۶۲ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۳/۰۱۵

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

جدول محاسبه افست و کیلومتراژ نقاط نسبت به خط مبنا (Reference Line)

به کمک این برنامه می‌توان با وارد کردن مختصات ابتدا و انتهای یک خط آن را به عنوان خط مبنا در نظر گرفت و سپس با وارد کردن مختصات نقاط دیگر، وضعیت فاصله نسبت به خط (افست) و فاصله از شروع خط (کیلومتراژ) را برای تمامی نقاط مشخص کرد. در اصل این برنامه همان برنامه Reference Line در دوربین‌های نقشه برداری است. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد نقاط کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

 

حجم داده : ۵۹/۲  کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۳/۰۱/۳۰

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

 

جدول محاسبه افست و کیلومتراژ نقاط نسبت به کمان مبنا (Reference Arc)

به کمک این برنامه می‌توان با وارد کردن مختصات ابتدا، انتها و شعاع یک کمان، آن را به عنوان کمان مبنا در نظر گرفت و سپس با وارد کردن مختصات نقاط دیگر، وضعیت فاصله نسبت به کمان(افست) و فاصله از شروع کمان(کیلومتراژ) را برای تمامی نقاط مشخص کرد. در اصل این برنامه همان برنامه Reference Arc در دوربین‌های نقشه برداری است. لازم به ذکر است که چنانچه تعداد نقاط کمتر یا بیشتر از تعداد تعریف شده برای جدول باشد با درگ کردن (گرفتن و کشیدن) آخرین سطر از جدول می‌توان تعداد سطر آن را به اندازه تعداد مشاهدات تغییر داد.

 

حجم داده : ۷۲/۱  کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۳/۰۱/۳۰

دانلود : لینک دانلود مستقیم

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

دانلود : لینک دانلود کمکی ۲

فرم‌های مختلف مشاهده‌ها و محاسبه های نقشه برداری

یکی از کارهایی که انجام آن در محیط این نرم افزار بسیار ساده و راحت می‌باشد ایجاد جداول و فرم‌ها می‌باشد. با توجه به اینکه برای انجام مشاهده‌ها و محاسبه های نقشه برداری فرم‌هایی باید تدارک دید، در زیر ۱۸ فرم مفید برای نقشه برداران با دو فرمت تصویر (png.) و اکسل (xlsx.) تهیه گردیده و در اختیار شما دوستان قرار داده می‌شود.

 

حجم داده : ۱/۳۱ مگابایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۲/۰۶

دانلود : لینک دانلود همه

دانلود : لینک دانلود کمکی ۱

 راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

 

 

Processing your request, Please wait....
برچسب‌ها,

نظر شما


وارد شوید