جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴

GeoGIS

سایتی در زمینه علوم ژئوماتیک

خدمات نقشه‌برداری در فعالیت‌های معدنی

ارسال توسط راستگو در تاریخ ۷ - شهریور - ۱۳۹۳

 

مقدمه

عملیات نقشه‌برداری در فعالیت تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی، شناسایی و پی‌جویی منابع مواد معدنی، مراحل مختلف اکتشاف کانسارها، استخراج معادن، احداث راه‌ها و ساخت ابنیه اجتناب‌ناپذیر است. اقدامات مربوط به اجرای قانون معادن شامل تعیین موقعیت، حدود ثبت و ضبط، کنترل و رفع تعارضات محدودها و پروانه‌های عملیات معدنی، اندازه‌گیری احجام برداشت مواد معدنی و باطله، تعیین موقعیت‌های انباشت مواد و کنترل جابه‌جایی‌های سطح زمین مستلزم عملیات نقشه‌برداری است. نظر به ضرورت عملیات نقشه‌برداری در کلیه مراحل فعالیت‌های معدنی و بر پایه مفاد قانون نظام‌مهندسی معدن، نقشه‌برداری یکی از رشته‌های اصلی در فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود.

در این شرح خدمات منظور از وزارت، وزارت صنایع و معادن و سازمان‌ها و موسسه‌های تابع آن و تعاریف و مفاهیم واژه‌های به‌کاررفته، مطابق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن است.

سرفصل خدمات نقشه‌برداری در هریک از مراحل فعالیت‌های معدنی به شرح زیر است.

۱- درخواست صدور پروانه اکتشاف

۱-۱- تعیین مختصات و مشخص کردن حدود مورد درخواست متقاضی اکتشاف، به سفارش وی، روی نقشه‌های مربوط طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.

۲- بررسی درخواست صدور پروانه اکتشاف

۲-۱- مشخص کردن موقعیت محدود مورد درخواست صدور پروانه اکتشاف در آرشیو ثبت محدودهای معدنی در وزارت به صورت نرم‌افزاری و روی کالک طبق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.

۲-۲- بررسی و رفع تداخل احتمالی با پروانه‌های موجود مجاور و تعیین محدوده آزاد قابل‌واگذاری.

۳- میله گذاری

۳-۱- انجام عملیات میله گذاری موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و مشخص کردن محدوده آزاد قابل‌واگذاری روی زمین و معرفی آن به متقاضی صدور پروانه اکتشاف طبق ضوابط و مقررات مربوط، برحسب دستور وزارت یا سفارش متقاضی.

۴- تهیه طرح اکتشاف

۴-۱- تهیه نقشه‌های موردنیاز برای طرح اکتشاف موضوع تبصره ذیل ماده ۸ آیین‌نامه قانون معادن، به سفارش متقاضی

۵- پی‌جویی و اکتشاف عمومی

۵-۱- هماهنگی در انتخاب مقیاس، روش و دستگاه‌های اندازه‌گیری با توجه به ویژگی‌های طرح و دقت‌های موردنیاز.

۵-۲- تهیه مدارک، عکس‌ها و نقشه‌های موردنیاز.

۵-۳- تعیین نقاط مورد پی‌جویی روی عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و نقشه‌ها، طبق روش و با دستگاه‌های موضوع بند ۵-۱

۵-۴- تعیین موقعیت نقاط مورد پی‌جویی و حصول اطمینان از قرار گرفتن آن‌ها در داخل محدوده.

۵-۵- جمع‌آوری اطلاعات موقعیتی و توصیفی نقاط به‌منظور استفاده در مراحل بعدی اکتشاف.

۵-۶- تهیه نقشه اطلاعات گردآوری‌شده در مقیاس انتخاب شده.

۵-۷- تهیه گزارش

۶- اکتشاف نیمه تفصیلی و تفصیلی

۶-۱- هماهنگی در انتخاب مقیاس، روش و دستگاه‌های اندازه‌گیری با توجه به ویژگی‌های طرح و دقت‌های موردنیاز.

۶-۲- طراحی شبکه نقاط مبنایی و تثبیت آن‌ها طبق دستورالعمل‌های مربوط.

۶-۳- اندازه‌گیری‌های لازم به‌منظور تعیین مختصات نقاط مبنایی موضوع بند قبل در سیستم مختصات کشوری.

۶-۴- تهیه شناسنامه نقاط مبنایی.

۶-۵- تهیه نقشه‌های توپوگرافی موردنیاز به مقیاس تعیین شده.

۶-۶- پیاده کردن محل‌های حفاری اکتشافی اعم از ترانشه، چاهک، اوکلون، چاه، تونل و غیره روی زمین طبق طرح و برداشت مجدد آن‌ها پس از انجام عملیات و ترسیم روی نقشه.

۶-۷- برداشت رخنمون‌های مواد معدنی و محل‌های استخراج و اکتشاف قبلی و نقاط تکمیلی منظور نشده در طرح و ترسیم آن‌ها روی نقشه مربوط.

۶-۸- همکاری با کارشناسان اکتشاف در اندازه‌گیری احجام عملیات انجام شده و برآورد احجام توده کانسار.

۶-۹- همکاری در طراحی راه‌های دسترسی برای انجام عملیات و پیاده کردن آن‌ها روی زمین.

۶-۱۰- تهیه و تکمیل نقشه‌های نهایی.

۶-۱۱- تهیه گزارش.

۷- تهیه طرح بهره‌برداری معدن

۷-۱- پیاده کردن محدوده پروانه بهره‌برداری روی زمین.

۷-۲- تهیه نقشه‌های توپوگرافی موردنیاز برای تهیه طرح استخراج معدن و احداث تأسیسات سطحی به مقیاس‌های لازم.

۷-۳- برداشت عوارض و ابنیه موجود و ترسیم روی نقشه‌ها.

۷-۴- برداشت و ترسیم مقاطع موردنیاز برای طراحی.

۷-۵- همکاری در مسیریابی و تهیه طرح راه‌های ارتباطی و مسیر خطوط لوله و برق‌رسانی و غیره.

۷-۶- همکاری در محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی برای تسطیح زمین و ایجاد محوطه‌ها.

۸- احداث و تجهیز معدن

۸-۱- پیاده کردن و کنترل محدوده‌های برداشت سطحی و محوطه‌سازی برای محل احداث حفاری‌ها و تأسیسات سطحی.

۸-۲- پیاده کردن و کنترل محل شروع حفاری‌های زیرزمینی (چاه‌های قائم و مایل، تونل‌های افقی و شیب‌دار).

۸-۳- پیاده کردن و کنترل امتداد و شیب و مقاطع حفاری‌های بازکننده معدن.

۸-۴- پیاده کردن موقعیت تأسیسات سطحی.

۸-۵- کنترل نصب تجهیزاتی که باید در موقعیت دقیق قرار گیرند.

۸-۶- پیاده کردن محدوده نهایی معدن روباز.

۸-۷- پیاده کردن و کنترل موقعیت و شیب و مقاطع جاده‌های دسترسی و رمپ‌ها.

۹- استخراج معدن

۹-۱- پیاده کردن محل‌های حفاری‌های زیرزمینی و کارگاه‌های استخراج بر اساس طرح.

۹-۲- هدایت و کنترل امتداد، شیب و مقاطع حفاری‌های زیرزمینی.

۹-۳- پیاده کردن موقعیت، هدایت و کنترل رمپ‌ها و پله‌های استخراجی در معادن روباز بر اساس طرح.

۹-۴- برداشت مرزهای ماده معدنی و باطله.

۹-۵- برداشت وضعیت شبکه حفاری‌ها و کارگاه‌های استخراج در معادن زیرزمینی و رمپ‌ها و پله‌های استخراجی در معادن روباز و ترسیم روی نقشه (افقی و / یا قائم) و تهیه مقاطع موردنیاز در فواصل زمانی معین.

۹-۶- محاسبه حجم عملیات و حفاری‌های انجام شده و استخراج ماده معدنی و برداشت باطله.

۹-۷- اندازه‌گیری جابجایی‌ها و نشست سطح زمین براثر عملیات استخراجی.

۱۰- طرح‌های صنایع معدنی

۱۰-۱- همکاری در مرحله مطالعات مکان‌یابی و جانمایی محل اجرای طرح.

۱۰-۲- گردآوری نقشه‌های موجود از محل اجرای طرح.

۱۰-۳- طراحی شبکه نقاط مبنایی و تثبیت آن‌ها طبق دستورالعمل‌های مربوط.

۱۰-۴- اندازه‌گیری‌های لازم به‌منظور تعیین مختصات نقاط مبنایی موضوع بند قبل در سیستم مختصات کشوری.

۱۰-۵- تهیه شناسنامه نقاط مبنایی.

۱۰-۶- تهیه نقشه‌های توپوگرافی موردنیاز به مقیاس تعیین شده.

۱۰-۷- گردآوری اطلاعات مربوط به خطوط لوله و مسیرهای نیرورسانی و مخابرات و ترسیم روی نقشه.

۱۰-۸- تهیه مقاطع در صورت لزوم.

۱۰-۹- محاسبه حجم عملیات خاکی برای تسطیح زمین یا ایجاد محوطه‌های لازم برای احداث ابنیه و تأسیسات.

۱۰-۱۰- پیاده کردن موقعیت سازه‌ها و تأسیسات روی زمین بر اساس طرح.

۱۰-۱۱- کنترل اجرای سازه‌ها و نصب تأسیسات و تجهیزات.

منبع: سازمان نظام مهندسی معادن (نظام نامه و دستور العمل ها)

Processing your request, Please wait....

تعرفه خدمات نقشه برداری در عمران شهری

ارسال توسط راستگو در تاریخ ۱۳ - تیر - ۱۳۹۲

حتماً همه دوستان عزیز نقشه بردار اطلاع دارند که یکی از راه‌های اصولی برآورد هزینه انجام خدمات نقشه برداری، استفاده از تعرفه های اعلام شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه نقشه برداری است.

حال باید به این نکته نیز اشاره نمود که مواردی هستند که در امور شهری بیشتر کاربرد دارد و در تعرفه سازمان مدیریت و برنامه ریزی گنجانده نشده است. این گونه موارد را چگونه باید برآورد هزینه نمود؟

برخی از دوستان بر حسب تجربه و برخی دیگر بر اساس روش بر آورد هزینه انجام کار قیمت این گونه کارها  را تعیین می‌کنند. در اصل بسیاری از دوستان از مجود تعرفه نقشه برداری برای کارهای عمرانم شهری خبر ندارند، که این هم باعث بی ثباتی قیمت‌ها و هم باعث بی‌برنامگی در این رشته است. باید خدمت همه دوستان نقشه بردار اعلام کنم که هر ساله توسط سازمان نظام مهندسی هر استان تعرفه خدمات نقشه برداری عمران شهری اعلام می‌گردد که بسیار مناسب و مفید می‌باشد.

از مواردی که تعرفه آن در تعرفه عمران شهری وجود دارد می‌توان به موارد زیر اشاره نمد:

 1. مساحی و برداشت مسطحاتی
 2. پیاده کردن طرح‌های پارک‌ها و طرح‌های مسطحاتی
 3. کنترل و اجرای قائم نمودن ستون‌ها در ساختمان‌های فلزی
 4. مساحی ساختمان و گزارش پایان کار
 5. آکس بندی و تراز کردن بیس پلیتها
 6. تهیه نقشه توپوگرافی بزرگ مقیاس
 7. تهیه نقشه مسطحاتی از املاک
 8. تهیه پروفیل طولی و عرضی از روی نقشه توپوگرافی و انعکاس خط پروژه بر روی آن
 9. تهیه مقطع طولی از گذرگاه‌های شهری
 10. محاسبه و برآورد حجم جهت تسطیح
 11. تهیه نقشه پلان وضعیت موجود

در زیر تعرفه عمران شهری خدمات نقشه برداری منتشر شده توسط نظام مهندسی استان فارس در خدمت شما دوستان قرار گرفته است.

نکته : جزوات و اطلاعات این سایت به روز خواهند شد پس در زمان دانلود، به تاریخ به روز رسانی آن توجه فرمایید.

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۴/۱۳

حجم فایل: ۷٫۲۴ مگابایت

دانلود تعرفه سال۱۳۹۰: لینک دانلود

رمز فایل :  www.geogis.ir

تعرفه خدمات نقشه برداری در عمران شهری سال ۱۳۹۲

حجم فایل: ۱۴٫۰۵ مگابایت

دانلود تعرفه سال۱۳۹۲: لینک دانلود

رمز فایل :  www.geogis.ir

دوستان گرامی در سال ۱۳۹۲ دو تعرفه خدمات نقشه برداری در عمران شهری توسط سازمان نظام مهندسی استان ارائه گردیده که آخرین تعرفه سال ۹۲ دارای ۱۲ ردیف می باشد و با اندکی تفاوت در خدمات و تغییر در مبالغ آنها، که در زیر به آنها اشاره می گردد:

 1. مساحی و برداشت مسطحاتی
 2. پیاده کردن طرح‌های پارک‌ها و طرح‌های مسطحاتی
 3. کنترل و اجرای قائم نمودن ستون‌ها در ساختمان‌های فلزی
 4. مساحی ساختمان تهیه نقشه یک خطی با فایل AutoCAD
 5. آکس بندی و تراز کردن بیس پلیت به ازاء هر بیس پلیت
 6. تهیه نقشه توپوگرافی بزرگ مقیاس حداکثر(از مقیاس ۱:۲۰۰۰ تا ۱:۲۰۰ )
 7. تهیه نقشه مسطحاتی از املاک و مستحدثات شهری به صورت بلوکی و تطبیق اسناد مالکیت و انعکاس اطلاعات بند و وضعیت موجود بر روی نقشه
 8. تهیه پروفیل طولی و عرضی از روی نقشه توپوگرافی و انعکاس خط پروژهبا توجه به طرح دفع آبهای سطحی و با رعایت ضوابط و معیارهای فنی و محاسبات احجام عملیات خاکی
 9. تهیه مقطع طولی از گذرگاه‌های شهری
 10. محاسبه و برآورد حجم جهت تسطیح بلوکهای قطعات طرح
 11. تهیه نقشه های پلان وضعیت موجود از مناطق خاص مانند گره های ترافیکی، تقاطع های پر ازدحام، منطق ذو عارضه و …
 12. تهیه نقشه تفکیکی آپارتمانها با نرم افزار UPBuild و خروجی فایل رمزدار UPO در سیستم UTM

حجم فایل: ۵٫۰۸ مگابایت

تاریخ انتشار : ۹۲/۰۵/۰۹

دانلود تعرفه سال ۱۳۹۲: لینک دانلود ۱

دانلود تعرفه سال۱۳۹۲ جدید: لینک دانلود ۲

رمز فایل :  www.geogis.ir

تعرفه خدمات نقشه برداری در عمران شهری سال ۱۳۹۳

حجم فایل: ۱۴۱ کیلوبایت

تاریخ انتشار : ۹۳/۱۰/۰۵

دانلود تعرفه سال ۱۳۹۳: لینک دانلود ۱

دانلود تعرفه سال ۱۳۹۳ : لینک دانلود ۲

رمز فایل :  www.geogis.ir

راهنمای دانلود از لینک دوم

راهنمای تصویری دانلود از لینک دوم

Processing your request, Please wait....

وارد شوید